Vår förening

Årsmöteshandlingar -Fortsätt nedåt på denna sida.

Kontakt

Edsvik Sollentuna Konstvänner
Se kontaktpersoner i styrelsen nedan.

Styrelse 2024

Ordförande

Ulla-Britt de Marchi, Tel: 0704 400 674
Ingår i Informationsgruppen
Ledamöter
Jan R Nilsson, Tel: 0707 27 1010
Kassör o ansvarig för ekonomifrågor och hemsidan, ingår i Informationsgruppen
Sonja Dahl, Tel: 0738 908 866,
Ansvarig för hemsidan, Info till nya medlemmar, ingår i Konstinköpsgruppen
Kerstin Möller, Tel: 073-346 67 38,
vice ordförande, Ingår i Utflyktsgruppen och är sammankallande samt i Konstinköpsgruppen
Ansvarar även för info till medlemmar som inte har E-post
Britt Noreen Tel 070 569 1795,
Ingår i Konstinköpsgruppen och är sammankallande
Lena Ram Tel 070561 1031, 
Ingår i Föreläsningsgruppen och är sammankallande samt i Utflyktsgruppen
Jerker Dalunde,Tel 070 595 7598
Ingår i utflyktsgruppen 

Ersättare

Lena Wikner, Tel 073 340 1634
Ingår i föreläsningsgruppen
Ulrika Lindroth, Tel 070 362 4201
Ingår i Konstinköpsgruppen

Revisorer

Else-May Wirén 
Bengt Hörnsten, 
Suppleant: Georg Gustavsson

Valberedare

Gun Wallin, sammankallande,  
Monika Sundberg      
Annika Hörnsten        
Marianne Sundberg    

Stadgar

§1 Namn
Föreningens namn är Edsvik Sollentuna Konstvänner och har sitt säte i Sollentuna.

§2 Mål och syfte  

Edsvik Sollentuna Konstvänner är en ideell och fristående förening som vill öka konstens tillgänglighet. Föreningen ska verka för kunskap om och engagemang för konsten samt i första hand stödja konst och kultur i Sollentuna kommun.

§3 Medlemskap
Föreningens namn är Edsvik Sollentuna Konstvänner och har sitt säte i Sollentuna. Medlem kan den bli som vill stödja föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och som betalar av årsmötet fastställd årsavgift.

§4 Årsmötet
Årsmötet ska hållas före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen tillkännages alla medlemmar, valberedning och revisorer senast fyra veckor före årsmötet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Årsmötet är inte skyldigt att behandla senare inkomna motioner.

På årsmötet skall alltid följande ärenden finnas upptagna på dagordningen:

upprättande av röstlängd
fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
val av mötesordförande, sekreterare, justerare samt rösträknare
fastställande av dagordning
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
förslag till handlingsplan och budget
val av styrelse:

  • ordförande för en tid av ett år
  • sex ledamöter för en tid av två år – med val av tre ena året och tre andra året
  • två ersättare för en tid av ett år

val av revisorer:

  • två ordinarie för en tid av ett år
  • ersättare för en tid av ett år

val av valberedare:

  • tre ordinarie ledamöter varav en sammankallande för en tid av ett år
  • ersättare för en tid av ett år

§5 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte hålls, när minst en tredjedel av medlemmarna eller revisorerna så kräver.

Kallelse till extra medlemsmöte skall av styrelsen tillkännages alla medlemmar, valberedning och revisorer senast tre veckor före mötet.

Vid extra medlemsmöte får endast beslutas om ärenden, som upptagits i kallelsen.

Justerat protokoll skall vara tillgängligt för alla medlemmar, valberedning och revisorer senast fyra veckor efter extra medlemsmöte.

Vid extra medlemsmöte, avgörs alla frågor, utom de som gäller stadgeändring eller upplösning, med enkel majoritet.

§6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande och ytterligare sex ordinarie ledamöter samt två ersättare.

Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare, vice ordförande och eventuella sakkunniga för en tid av ett år. Ordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år. Sex ordinarie ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år med val av tre ena året och tre andra året. Två ersättare väljs av årsmötet för en tid av ett år. Ledamöter och ersättare kan återväljas.

Styrelsen sammanträder på tid och plats den själv beslutar eller på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutför när ordförande eller vice ordförande och minst tre ledamöter är närvarande.

Styrelsen äger att till sig adjungera en eller flera personer utan rösträtt.

Styrelsen bestämmer vilka som har rätt att teckna föreningens firma.

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden skall vara tillgängliga för alla medlemmar, valberedare och revisorer.

§7 Förvaltning och revision
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Bokslutet skall föreligga färdigt senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna har att årligen senast två veckor före årsmöte överlämna bokslutet jämte revisionsberättelsen till styrelsen.

§8 Stadgeändring
Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmöte eller extra medlemsmöte. Sådant beslut skall fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

§9 Upplösning av föreningen
Beslut rörande föreningens upphörande skall fattas vid årsmöte eller extra medlemsmöte med två tredjedels majoritet.