Vår förening

Kontakt

 Edsviks Konstvänner
Se kontaktpersoner i styrelsen nedan.

Styrelse 2020

Ordförande

Ulla-Britt de Marchi, Tel: 0704 400 674,
Ingår i Utflyktsgruppen och Informationsgruppen

Vice ordförande o Kassör
Jan R Nilsson, Tel: 0707 271 010, jan(at)proffs.dk
Ansvarig för ekonomifrågor och hemsidan, ingår i Informationsgruppen
Ledamöter
Sonja Dahl, Tel: 08-35 22 33; 0738 908 866, sonja(at)staahlberg.com
Ansvarig för hemsidan, Utskick av medlemskort, ingår i Utflyktsgruppen

Birgitta Nüth Ericsson, Tel: 0705 86 89 59, birgitta(at)bajk.st
Sekreterare

Lena Löwenhielm, Tel: 0702 905 525, lena.lowenhielm88(at)gmail.com
Ingår i Konstinköpsgruppen

Kerstin Möller, Tel: 073-346 67 38, kerstin.moller07(at)bredband.net
Ingår i Utflyktsgruppen och Konstinköpsgruppen
Ansvarar även för info till medlemmar som inte har E-post

Kirsten Östergaard-Nielsen, Tel: 08-96 09 19, kirsten.vibeke38(at)gmail.com
Ingår i Konstinköpsgruppen, kontaktperson medlemsvisningar
Kurt Lekås Tel 08-428 613 42, kurtlekas5(at)gmail.com

Ersättare

Marianne Lumley Tel:  070-734 0363,  marianne(at)lumley.se
Ingår i Konstinköpsgruppen 

Adjungerad ledamot

Lars G. Lindström, Tel: 073-989 65 51, lasse(at)ordmening.com
Ingår i Informationsgruppen

Lars-Erik Holm, Tel 070-829 2624 larspopus(at)gmail.com

Revisorer:

May Zackrisson  may.zackrisson(at)comhem.se
Liz Voltaire,  liz.voltaire(at)gmail.com
Elna Thunell, revisorssuppleant,

Valberedare:

Gun Wallin, sammankallande,  wallin.gun(at)glocalnet.net
Monika Sundberg       monikajan(at)hotmail.com
Annika Hörnsten         annika.hornsten(at)telia.com
Marianne Sundberg    sundbergmarianne(at)gmail.com

 

 2019

IMG_1938 IMG_1941

IMG_1935 IMG_1931

IMG_1945 IMG_1946

Stadgar

§1 Namn
Föreningens namn är Edsviks Konstvänner och har sitt säte i Sollentuna.

§2 Mål och syfte
Edsviks Konstvänner är en ideell och fristående förening som, i samverkan med Edsviks Konsthall, vill öka konstens tillgänglighet. Föreningen ska finnas till stöd för Konsthallen samt verka för kunskap om och engagemang för konsten även utanför konsthallen.

§3 Medlemskap
Föreningens namn är Edsviks Konstvänner och har sitt säte i Sollentuna. Medlem kan den bli som vill stödja föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och som betalar av årsmötet fastställd årsavgift.

§4 Årsmötet
Årsmötet ska hållas före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen tillkännages alla medlemmar, valberedning och revisorer senast fyra veckor före årsmötet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Årsmötet är inte skyldigt att behandla senare inkomna motioner.

På årsmötet skall alltid följande ärenden finnas upptagna på dagordningen:

upprättande av röstlängd
fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
val av mötesordförande, sekreterare, justerare samt rösträknare
fastställande av dagordning
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
förslag till handlingsplan och budget
val av styrelse:

  • ordförande för en tid av ett år
  • sex ledamöter för en tid av två år – med val av tre ena året och tre andra året
  • två ersättare för en tid av ett år

val av revisorer:

  • två ordinarie för en tid av ett år
  • ersättare för en tid av ett år

val av valberedare:

  • tre ordinarie ledamöter varav en sammankallande för en tid av ett år
  • ersättare för en tid av ett år

§5 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte hålls, när minst en tredjedel av medlemmarna eller revisorerna så kräver.

Kallelse till extra medlemsmöte skall av styrelsen tillkännages alla medlemmar, valberedning och revisorer senast tre veckor före mötet.

Vid extra medlemsmöte får endast beslutas om ärenden, som upptagits i kallelsen.

Justerat protokoll skall vara tillgängligt för alla medlemmar, valberedning och revisorer senast fyra veckor efter extra medlemsmöte.

Vid extra medlemsmöte, avgörs alla frågor, utom de som gäller stadgeändring eller upplösning, med enkel majoritet.

§6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande och ytterligare sex ordinarie ledamöter samt två ersättare.

Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare, vice ordförande och eventuella sakkunniga för en tid av ett år. Ordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år. Sex ordinarie ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år med val av tre ena året och tre andra året. Två ersättare väljs av årsmötet för en tid av ett år. Ledamöter och ersättare kan återväljas.

Styrelsen sammanträder på tid och plats den själv beslutar eller på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutför när ordförande eller vice ordförande och minst tre ledamöter är närvarande.

Styrelsen äger att till sig adjungera en eller flera personer utan rösträtt.

Styrelsen bestämmer vilka som har rätt att teckna föreningens firma.

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden skall vara tillgängliga för alla medlemmar, valberedare och revisorer.

§7 Förvaltning och revision
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Bokslutet skall föreligga färdigt senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna har att årligen senast två veckor före årsmöte överlämna bokslutet jämte revisionsberättelsen till styrelsen.

§8 Stadgeändring
Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmöte eller extra medlemsmöte. Sådant beslut skall fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

§9 Upplösning av föreningen
Beslut rörande föreningens upphörande skall fattas vid årsmöte eller extra medlemsmöte med två tredjedels majoritet. Föreningens tillgångar överlåts då till Konsthallen om inget annat beslutas.